/ Handskar / Kemikaliehandskar

Kemikalieresistenta engångshandskar Chemstar<sup>®</sup>
71 kr (79 kr)
Kemikalieresistenta handskar i vinyl
54 kr (60 kr)